Masia Virtual

Condicions/nes

FacebookTwitterComandes / Pedidosmasia@masiavirtual.com Telf. contact:  +34 684 15 19 26

Inici/o ] Calçotada ] Mel / Miel ] Fruits Secs / Frutos Secos ] Oli / Aceite Oliva ] Menjar / Comida ] Cava ] Vi / Vino ] Espardenyes / Alpargatas ]

Per comandes directes / Para pedidos directos: www.masiavirtual.eu

Condicions generals:

1. Generalitats

L'enviament d'una comanda formulada pel Client implica el seu acord amb les presents condicions generals de venda.

2. Comandes

Totes les comandes és podran formular per correu electrònic (escrit) o a través de www.masiavirtual.eu. La venda s'entén efectuada en el domicili de Masia Virtual.

3. Lliurament

3.1. Els lliuraments s'efectuaran en el període de 48 hores des de la sortida del nostre domicili per a la Península i de 4 a 5 dies hàbils per a la resta de destinacions. Es consideraran dies hàbils de dilluns a divendres feiners. L'horari de lliurament serà l'estipulat pels nostres operadors logístics en la direcció facilitada. En cas d'absència del destinatari, el transportista deixarà un avís d'arribada amb un telèfon de contacte.

3.2. Els terminis de lliurament són els pactats amb l'agència de transports i tots s'esforçaran a respectar. No obstant això, la seva demora en 24-48 hores, no implicarà l'anul·lació de la comanda. ni cap indemnització.

3.3. El lliurament es considera efectuat des de que es posa el producte a disposició del Client pel transportista i el destinatari signa la recepció del lliurament. Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades.

3.4. Si els productes servits no són conformes en naturalesa o en quantitat amb els especificats a la comanda, el client haurà de formular la seva reclamació en els tres (3) dies següents al lliurament enviant un missatge al nostre e-mail.

3.5. En cas d'haver facilitat una adreça de destinació errònia, Masia Virtual no serà responsable dels retards o deterioraments en el lliurament.

3.6. Per tal de poder contactar amb el client i informar-lo de qualsevol assumpte del seu interès referent a l'entrega, aquest haurà de facilitar un número de telèfon on pugui ser localitzat.

3.7 Les despeses d'enviament no estan incloses en els preus dels productes, es calcularan en funció de la quantitat de caixes, el pes de les mateixes i el lloc d'entrega. Els preus figuren en euros. El I.V.A està inclòs en els preus dels productes.

4. Reserva de propietat - Riscos

Masia Virtual es reserva expressament la propietat dels productes lliurats fins al pagament íntegre de la venda, interessos, despeses, etc. En conseqüència, no es considerarà efectuat el pagament, segons la present disposició, de les targetes de crèdit, les transferències, els xecs o qualsevol altre títol que crea obligació de pagar fins que s'arribi a bon fi en el cobrament d'aquests documents.

Pagament per PayPal5. Condicions de pagament

5.1. Excepte estipulació particular, els productes es paguen mitjançant transferència bancària, ingrés en compte, targeta de crèdit o saldo PayPal. El pagament sempre es realitza abans de l'enviament de la mercaderia.

6. Força major

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa de força major. El compliment de l'obligació es demora fins el cessament del cas de força major. Si la força major es perllonga més enllà de set (7) dies es pot rescindir el contracte a petició d'una de les dues parts, sense cap tipus de indemnització.

7. Altres

7.1. Les presents condicions generals de venda, així com els contractes signats, es regeixen per la legislació aplicable.

7.2. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o l'execució de les condicions generals de venda i tot contracte signat amb un Client serà de la exclusiva competència dels Tribunals de VALLS (Alt Camp) -Catalunya-.

Condiciones generales:

1. Generalidades

El envío de un pedido formulado por el Cliente implica su acuerdo con las presentes condiciones generales de venta.

2. Pedidos

Todos los pedidos se podrán formular por correo electrónico (escrito) o a través de www.masiavirtual.eu. La venta se entiende efectuada en el domicilio de Masia Virtual.

3. Entregas

3.1. Las entregas se efectuarán en el período de 48 horas desde la salida de nuestro domicilio para la Península y de 4 a 5 días hábiles para el resto de destinos. Se considerarán días hábiles de lunes a viernes laborables. El horario de entrega será el estipulado por nuestros operadores logísticos en la dirección facilitada. En caso de ausencia del destinatario, el transportista dejará un aviso de llegada con un teléfono de contacto.

3.2. Los terminios de entrega son los pactados con la agencia de transportes y todos se esforzarán en respetar. No obstante lo anterior, su demora en 24-48 horas, no implicará la anulación del pedido, ni ninguna indemnización.

3.3. La entrega se considera efectuada desde el momento en que se pone el producto a disposición del Cliente por el transportista y el destinatario firma la recepción de la entrega. Corresponde al destinatario verificar los productos a la recepción de los mismos y exponer todas las excepciones y reclamaciones que pudieran estar justificadas.

3.4. Si los productos servidos no son conformes en naturaleza o en cantidad con los especificados en el pedido, el cliente deberá de formular su reclamación en los tres (3) días seguientes a la entrega llamando a nuestro teléfono o utilizando nuestro e-mail.

3.5. En caso de haber facilitado una dirección de entrega errónea, Masia Virtual no será responsable de los retrasos o deterioros en la entrega.

3.6. Con el fin de poder contactar con el cliente e informarle de cualquier asunto de su interés referente a la entrega, éste deberá facilitar un número de teléfono donde pueda ser localizado.

3.7 Los gastos de envio no están incluidos en los precios de los productos, se calcularán en función de la cantidad de cajas, el peso de las mismas y el lugar de entrega. Los precios figuran en euros. El I.V.A está incluido en los precios de los productos.

4. Reserva de propiedad - Riesgos

Masia Virtual se reserva expresamente la propiedad de los productos entregados hasta al pago íntegro de la venta, intereses, gastos, etc. En consecuencia, no se considerará efectuado el pago, según la presente disposición, de las tarjetas de crédito, las transferencias, los cheques o cualquier otro título que crea obligación de pagar hasta que se llegue a buen fin en el cobro de estos documentos.

5. Condiciones de pago

Excepto estipulación particular, los productos es pagan mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta (en estos casos les enviaremos nuestro número de cuenta de CaixaBank -La Caixa-), tarjeta de crédito o saldo PayPal. En todos los casos el pago ha de realizarse antes del envío del pedido.

6. Fuerza mayor

Las partes no incurrirán en responsabilidad delante de cualquier falta debida a causa de fuerza mayor. El cumplimiento de la obligación se demora hasta el cese del caso de fuerza mayor. Si la fuerza mayor se prolongará más allá de siete (7) días se puede rescindir el contrato a petición de una de las dos partes, sin ningún tipo de indemnización.

7. Otros

7.1. Las presentes condiciones generales de venta, así como los contratos firmados, se rigen por la legislación aplicable.

7.2. Cualquier litigio relativo a la interpretación o a la ejecución de las condiciones generales de venta y todo contrato realizado con un Cliente será de la exclusiva competencia de los Tribunales de VALLS (Tarragona).

 

Masia Virtual

Empresa ] Nou / Nuevo ] Servei / Servicio ] [ Condicions/nes ] Transport/e ] Política ] Sorteig / Sorteo ] Comentaris/os ]

FacebookTwitter©2022 Masia Virtual  |  Comandes / Pedidos: masia@masiavirtual.comTelf. contact: +34 684 15 19 26